Resultaträkningar, Årsvis    
Belopp i MSEK 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning 2 093 2 376 2 260 1 912 1 730 1 795
Förändring av lager av färdiga varor -31 -8 78 22 -4 10
Övriga intäkter 14 28 34 47 57 54
Summa rörelsens intäkter 2 076 2 396 2 372 1 981 1 783 1 859
         
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -1 200 -1 223 -1 211 -965 -881 -899
Övriga kostnader -513 -528 -505 -503 -458 -420
Personalkostnader -267 -271 -262 -266 -223 -219
Övriga rörelsekostnader -19
EBITDA 77 374 394 247 221 321
Avskrivning och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar -119 -106 -99 -91 -51 -58
EBIT -42 268 295 156 170 263
         
Finansiella poster
Finansiella intäkter 0 0 1 2 2 1
Finansiella kostnader -19 -21 -20 -11 -9 -5
Summa finansiella poster -19 -21 -19 -9 -7 -4
Resultat efter finansiella poster -61 247 276 147 163 259
Skatt på årets resultat 11 -53 -55 -33 -35 -36
ÅRETS NETTORESULTAT -50 194 221 114 128 223
Antal aktier i genomsnitt 1) 2) 152 572 152 572 152 572 152 572 152 572 152 572
Resultat per aktie (SEK) 2) 3) -0,33 1,27 1,45 0,75 0,84 1,46
           
1) Antal aktier anges i tusental exklusive Rottneros innehav av egna aktier
2) Jämförelsesiffrorna har justerats för den sammanläggning av aktier som skett under april 2010.
3) Resultat per aktie efter utspädning är samma som resultat per aktie.
             
Uppdaterad: 2021-10-22