Nyckeltal, Kvartalsvis
Faktorer som påverkar omsättningen Q1-2022 Q4-2021 Q3-2021 Q2-2021 Q1-2021 Q4-2020
Massapris listpris NBSK, USD 1) 1 291 1 307 1 336 1 191 958 855
USD/SEK 2) 9,35 8,85 8,65 8,41 8,40 8,63
Massapris listpris NBSK, SEK 12 063 11 573 11 557 10 012 8 044 7 382
Rottneros leveranser, ton 100 000 95 500 92 500 103 200 112 000 106 500
         
Försäljning och resultat, MSEK
Nettoomsättning 660 598 570 593 542 490
EBITDA 174 88 130 127 40 -65
Av-/nedskrivningar -29 -30 -29 -30 -29 -30
EBIT 145 58 101 97 11 -95
Finansnetto -1 -1 -11 -4 -4 -4
Resultat efter finansiella poster 144 57 90 93 7 -99
Nettoresultat 114 49 71 74 5 -77
         
Balansposter, MSEK
Anläggningstillgångar 1 410 1 339 1 328 1 267 1 266 1 285
Varulager 364 327 336 351 309 355
Kortfristiga fordringar 647 555 407 397 335 287
Likvida medel 134 161 133 386 331 330
Tillgångar som innehas för försäljning - -
Tillgångar hänförliga till verksamheter under avveckling - -
Eget kapital 1 710 1 527 1 423 1 374 1 272 1 301
Långfristiga räntebärande skulder 136 145 161 411 411 411