Nyckeltal, Kvartalsvis
Faktorer som påverkar omsättningen Q3-2021 Q2-2021 Q1-2021 Q4-2020 Q3-2020 Q2-2020
Massapris listpris NBSK, USD 1) 1 336 1 191 958 855 841 850
USD/SEK 2) 8,65 8,41 8,40 8,63 8,87 9,68
Massapris listpris NBSK, SEK 11 557 10 012 8 044 7 382 7 465 8 226
Rottneros leveranser, ton 92 500 103 200 112 000 106 500 106 900 93 100
         
Försäljning och resultat, MSEK
Nettoomsättning 570 593 542 490 508 510
EBITDA 130 127 40 -65 32 31
Av-/nedskrivningar -29 -30 -29 -30 -28 -29
EBIT 101 97 11 -95 4 2
Finansnetto -11 -4 -4 -4 -5 -5
Resultat efter finansiella poster 90 93 7 -99 -1 -3
Nettoresultat 71 74 5 -77 -1 -3
         
Balansposter, MSEK
Anläggningstillgångar 1 328 1 267 1 266 1 285 1 276 1 287
Varulager 336 351 309 355 407 415
Kortfristiga fordringar 407 397 335 287 339 352
Likvida medel 133 386 331 330 361 323
Tillgångar som innehas för försäljning - - - -
Tillgångar hänförliga till verksamheter under avveckling - - - -
Eget kapital 1 423 1 374 1 272 1 301 1 338 1 338
Långfristiga räntebärande skulder 161 411 411 411 411 411
Långfristiga ej räntebärande skulder 166 161 170 150 205 195