Koncernens resultaträkningar i sammandrag, Kvartalsvis
Belopp i MSEK Q1-2022 Q4-2021 Q3-2021 Q2-2021 Q1-2021 Q4-2020
Nettoomsättning 660 598 570 593 542 490
Förändring av lager av färdiga varor 19 -8 -6 26 -41 -57
Övriga intäkter 5 8 8 -1 14 2
Summa rörelsens intäkter 684 598 572 618 515 435
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -317 -275 -252 -300 -298 -266
Övriga kostnader -123 -158 -133 -110 -108 -151
Personalkostnader -70 -77 -57 -81 -69 -68
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0 -15
EBITDA 174 88 130 127 40 -65
Avskrivning och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar -29 -30 -29 -30 -29 -30
EBIT 145 58 101 97 11 -95
Finansiella poster
Finansiella intäkter 0 0 0 2 0 0
Finansiella kostnader -1 -1 -11 -6 -4 -4
Summa finansiella poster -1 -1 -11 -4 -4 -4
Resultat efter finansiella poster 144 57 90 93 7 -99
Skatt på årets resultat -30 -8 -19 -19 -2 22
NETTORESULTAT 114 49 71 74 5 -77
Antal aktier i genomsnitt 1) 2) 152 570 152 571 152 572 152 572 152 572 152 572
Resultat per aktie (SEK) 2) 3) 0,75 0,32 0,47 0,49 0,03 -0,50
           
1) Antal aktier anges i tusental exklusive Rottneros innehav av egna aktier
2) Jämförelsesiffrorna har justerats för den sammanläggning av aktier som skett under april 2010.
3) Resultat per aktie efter utspädning är samma som resultat per aktie.
             
Uppdaterad: 2022-04-28