Koncernens resultaträkningar i sammandrag, Kvartalsvis
Belopp i MSEK Q3-2021 Q2-2021 Q1-2021 Q4-2020 Q3-2020 Q2-2020
Nettoomsättning 570 593 542 490 508 510
Förändring av lager av färdiga varor -6 26 -41 -57 13 20
Övriga intäkter 8 -1 14 2 -5 -3
Summa rörelsens intäkter 572 618 515 435 516 527
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -252 -300 -298 -266 -312 -297
Övriga kostnader -133 -110 -108 -151 -114 -126
Personalkostnader -57 -81 -69 -68 -58 -73
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 -15 - -
EBITDA 130 127 40 -65 32 31
Avskrivning och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar -29 -30 -29 -30 -28 -29
EBIT 101 97 11 -95 4 2
Finansiella poster
Finansiella intäkter 0 2 0 0 0 0
Finansiella kostnader -11 -6 -4 -4 -5 -5
Summa finansiella poster -11 -4 -4 -4 -5 -5
Resultat efter finansiella poster 90 93 7 -99 -1 -3
Skatt på årets resultat -19 -19 -2 22 0 0
NETTORESULTAT 71 74 5 -77 -1 -3
Antal aktier i genomsnitt 1) 2) 152 572 152 572 152 572 152 572 152 572 152 572
Resultat per aktie (SEK) 2) 3) 0,47 0,49 0,03 -0,50 -0,01 -0,02
           
1) Antal aktier anges i tusental exklusive Rottneros innehav av egna aktier
2) Jämförelsesiffrorna har justerats för den sammanläggning av aktier som skett under april 2010.
3) Resultat per aktie efter utspädning är samma som resultat per aktie.
             
Uppdaterad: 2021-10-22