Kassaflödesanalys, Årsvis    
Belopp i MSEK 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Den löpande verksamheten
EBIT -42 268 295 156 170 263
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar/nedskrivningar 119 106 99 91 51 58
Vinst/förlust vid avyttring av anläggningstillgångar - - - -
Resultat vid avyttring av utsläppsrätter - - - -
Nedskrivning av fordringar - - - -
Övriga ej kassaflödespåverkande poster 0 3 - - -13 -
77 377 394 247 208 321
Erhållna räntor och liknande resultatposter 1 2 2 -
Betalda räntor och liknande resultatposter -19 -21 -19 -18 -6 -3
Erhållen/betald inkomstskatt 2 0 0 0 -1
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 60 356 376 231 204 317
Förändringar av rörelsekapital
Förändring av varulager 21 14 -109 -2 -11 -11
Förändring av kortfristiga fordringar 60 110 -172 -52 -46 -26
Förändring av kortfristiga skulder (ej räntebärande) -56 -19 128 45 40 55
Summa rörelsekapitalförändring 25 105 -153 -9 -17 18
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 85 461 223 222 187 335
Investeringsverksamheten
Köp av immateriella anläggningstillgångar -1 -2 -2 -10 -9 -2
Köp av materiella anläggningstillgångar -115 -107 -253 -227 -269 -101
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar - - - - -
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 3 0 0 0 0 0
Förvärv av dotterbolag -15
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Förändring av långfristiga fordringar
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -128 -109 -255 -237 -278 -103
Finansieringsverksamheten
Likvid från emission av stamaktier - - - -
Likvid från emission av teckningsoptioner - - - -
Upptagna lån - - 480 14 -
Amortering av lån -3 - - -94 - -30
Utbetald utdelning -214 -56 -61 -76 -122
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN -3 -214 -56 325 -62 -152
ÅRETS NETTOKASSAFLÖDE -46 138 -88 310 -153 80
Likvida medel vid årets början 376 238 326 16 169 89
Kursdifferens i likvida medel
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 330 376 238 326 16 169
Outnyttjade krediter 182 182 182 182 281 175
Disponibel likviditet vid årets slut 512 558 420 508 297 344
         
Uppdaterad: 2021-10-22