Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag, Kvartalsvis
Belopp i MSEK
Q3-2021 Q2-2021 Q1-2021 Q4-2020 Q3-2020 Q2-2020
Den löpande verksamheten
EBIT 101 97 11 -95 4 2
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Av-/nedskrivningar 29 30 29 29 29 28
Bokföringsmässigt resultat vid avyttringar
Resultat vid avyttring av utsläppsrätter
Nedskrivning av fordringar
Övriga ej kassaflödespåverkande poster
EBIT justerat för ej kassaflödespåverkande poster 130 127 40 -66 33 30
Erhållna/betalda finansiella poster -11 -5 -4 -4 -5 -5
Erhållen/betald skatt -7 -8 -25 1 -2 5
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 112 114 11 -69 26 30
Förändring av rörelsekapital -11 -33 2 75 29 -53
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 101 81 13 6 55 -23
Investeringsverksamheten
Investeringar i anläggningstillgångar -36 -26 -12 -36 -18 -38
Försäljning av anläggningstillgångar 0
Förändring av räntebärande fordringar
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -36 -26 -12 -36 -18 -38
Finansieringsverksamheten
Nyemission
Upptagna lån 150
Amortering av lån -400 -3
Utbetald utdelning -68
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN -318 0 0 0 0 -3
PERIODENS NETTOKASSAFLÖDE -253 55 1 -30 37 -64
Likvida medel vid periodens början 386 331 330 360 323 387