Koncernens balansräkningar i sammandrag, Kvartalsvis
Belopp i MSEK Q1-2022 Q4-2021 Q3-2021 Q2-2021 Q1-2021 Q4-2020
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 24 25 26 27 29 30
Materiella anläggningstillgångar 1 203 1 213 1 193 1 185 1 187 1 203
Finansiella anläggningstillgångar 183 101 109 55 50 52
Summa anläggningstillgångar 1 410 1 339 1 328 1 267 1 266 1 285
Omsättningstillgångar
Varulager 364 327 336 351 309 355
Kortfristiga fordringar 647 555 407 397 335 287
Likvida medel 134 161 133 386 331 330
Summa omsättningstillgångar 1 145 1 043 876 1 134 975 972
Tillgångar som innehas för försäljning
Tillgångar hänförliga till verksamheter under avveckling
SUMMA TILLGÅNGAR 2 555 2 382 2 204 2 401 2 241 2 257
       
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 1 710 1 527 1 423 1 374 1 272 1 301
Långfristiga skulder
Räntebärande 136 145 161 411 411 411
Ej räntebärande 224 207 166 161 170 150
Summa långfristiga skulder 360 352 327 572 581 561
Kortfristiga skulder
Räntebärande
Ej räntebärande 485 503 454 455 388 395
Summa kortfristiga skulder 485 503 454 455 388 395
Skulder hänförliga till verksamheter under avveckling
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 555 2 382 2 204 2 401 2 241 2 257