Koncernens balansräkningar i sammandrag, Kvartalsvis
Belopp i MSEK Q3-2021 Q2-2021 Q1-2021 Q4-2020 Q3-2020 Q2-2020
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 26 27 29 30 30 32
Materiella anläggningstillgångar 1 193 1 185 1 187 1 203 1 196 1 206
Finansiella anläggningstillgångar 109 55 50 52 50 49
Summa anläggningstillgångar 1 328 1 267 1 266 1 285 1 276 1 287
Omsättningstillgångar
Varulager 336 351 309 355 407 415
Kortfristiga fordringar 407 397 335 287 339 352
Likvida medel 133 386 331 330 361 323
Summa omsättningstillgångar 876 1 134 975 972 1 107 1 090
Tillgångar som innehas för försäljning
Tillgångar hänförliga till verksamheter under avveckling
SUMMA TILLGÅNGAR 2 204 2 401 2 241 2 257 2 383 2 377
     
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 1 423 1 374 1 272 1 301 1 338 1 338
Långfristiga skulder
Räntebärande 161 411 411 411 411 411
Ej räntebärande 166 161 170 150 205 195
Summa långfristiga skulder 327 572 581 561 616 606
Kortfristiga skulder
Räntebärande -
Ej räntebärande 454 455 388 395 429 433
Summa kortfristiga skulder 454 455 388 395 429 433
Skulder hänförliga till verksamheter under avveckling
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 204 2 401 2 241 2 257 2 383 2 377
             
Uppdaterad: 2021-10-22