Koncernens resultaträkningar i sammandrag, Kvartalsvis
Belopp i MSEK Q4-2020 Q3-2020 Q2-2020 Q1-2020 Q4-2019 Q3-2019
Nettoomsättning 490 508 510 585 547 617
Förändring av lager av färdiga varor -57 13 20 -7 -15 -53
Övriga intäkter 2 -5 -3 16 -5 13
Summa rörelsens intäkter 435 516 527 594 527 577
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -266 -312 -297 -325 -296 -305
Övriga kostnader -151 -114 -126 -121 -167 -129
Personalkostnader -68 -58 -73 -68 -69 -62
Övriga rörelsekostnader -15 - - - - -
EBITDA -65 32 31 80 -5 81
Avskrivning och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar -30 -28 -29 -32 -25 -27
EBIT -95 4 2 48 -30 54
Finansiella poster
Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 0
Finansiella kostnader -4 -5 -5 -5 -6 -5
Summa finansiella poster -4 -5 -5 -5 -6 -5
Resultat efter finansiella poster -99 -1 -3 43 -36 49
Skatt på årets resultat 22 0 0 -11 7 -11
NETTORESULTAT -77 -1 -3 32 -29 38
Antal aktier i genomsnitt 1) 2) 152 572 152 572 152 572 152 572 152 572 152 572
Resultat per aktie (SEK) 2) 3) -0,50 -0,01 -0,02 0,21 -0,19 0,25
         
1) Antal aktier anges i tusental exklusive Rottneros innehav av egna aktier
2) Jämförelsesiffrorna har justerats för den sammanläggning av aktier som skett under april 2010.
3) Resultat per aktie efter utspädning är samma som resultat per aktie.
             
Uppdaterad: 2021-02-04