Koncernens resultaträkningar i sammandrag, Kvartalsvis
Belopp i MSEK Q1-2021 Q4-2020 Q3-2020 Q2-2020 Q1-2020 Q4-2019
Nettoomsättning 542 490 508 510 585 547
Förändring av lager av färdiga varor -41 -57 13 20 -7 -15
Övriga intäkter 14 2 -5 -3 16 -5
Summa rörelsens intäkter 515 435 516 527 594 527
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -298 -266 -312 -297 -325 -296
Övriga kostnader -108 -151 -114 -126 -121 -167
Personalkostnader -69 -68 -58 -73 -68 -69
Övriga rörelsekostnader 0 -15 - - - -
EBITDA 40 -65 32 31 80 -5
Avskrivning och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar -29 -30 -28 -29 -32 -25
EBIT 11 -95 4 2 48 -30
Finansiella poster
Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 0
Finansiella kostnader -4 -4 -5 -5 -5 -6
Summa finansiella poster -4 -4 -5 -5 -5 -6
Resultat efter finansiella poster 7 -99 -1 -3 43 -36
Skatt på årets resultat -2 22 0 0 -11 7
NETTORESULTAT 5 -77 -1 -3 32 -29
Antal aktier i genomsnitt 1) 2) 152 572 152 572 152 572 152 572 152 572 152 572
Resultat per aktie (SEK) 2) 3) 0,03 -0,50 -0,01 -0,02 0,21 -0,19
         
1) Antal aktier anges i tusental exklusive Rottneros innehav av egna aktier
2) Jämförelsesiffrorna har justerats för den sammanläggning av aktier som skett under april 2010.
3) Resultat per aktie efter utspädning är samma som resultat per aktie.
             
Uppdaterad: 2021-04-22